M-CAB Thailand

เว็บไซต์ของสมาคมบางกอกเรนโบว์แห่งประเทศไทย เป็นสมาคมรักข้ามเพศที่มีการรณรงค์เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกวิธี และรักกันอย่างไรให้ปลอดภัยและห่างไกลจากอันตราย

โดยที่จุดประสงค์ในการทำเว็บไซต์นั้นคือ การประกาศข่าวสาร และข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กร ให้บุคคลภายนอกได้รู้และเข้ามาอ่าน

Link: http://www.m-cabthailand.in.th/